PROTESTÁNS TÁVLATOK – a KDNP Protestáns Műhely hírlevele (főszerkesztő Dr. Birkás Antal habilitált egyetemi oktató, III. évfolyam 2019/5-6. szám, május-június)

Egy perc áhítat

 

„Minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva.” (Az apostolok cselekedetei 2,46-47)

 

Tiszta szív, öröm, szeretet és az Úr dicsérete. Ez jellemezte a korai keresztényeket. Bennünket is jellemezhet mindez!

 

Az elmúlt hónap eseményei

 

Gratulálunk a szövetség sikeres eredményéhez! A választásokon elért siker közös sikerünk! Köszönjük mindazok munkáját, akik a kampányban aktívan részt vettek!

 

2019. május 23-án sikeresen lezajlott a KDNP PM budapesti szervezetének műhelybeszélgetése. A rövid beszámolót itt olvashatjuk:

 

BESZÁMOLÓ

A KDNP PROTESTÁNS MŰHELY TAVASZI BUDAPESTI MŰHELYKONFERENCIÁJÁRÓL

TÉMÁNK VOLT:

„Vallásszociológiai elemzések, aktualitások – magyarországi helyzetkép”

 

Az alkalmon – amely a Műhely budapesti helyi szervezetének a műhelykonferenciája volt – a 8, ill. 9 fő vett részt.

Előadónk – Kamarás István akadémiai doktor, vallásszociológus – részletes elemzést adott a magyarországi és az európai tendenciákról, bemutatva a legfontosabb változásokat. Az előadást követő beszélgetés során a vallási statisztikák és változások mellett szót ejtettünk a bevándorlásról, a római katolikus egyházon belüli lelkiségi mozgalmakról, de beszélgettünk Ferenc pápa személyéről, a magyarországi települések eltérő vallásszociológiai helyzetéről is.

Az előadást közös vacsora követte, amelyet aztán egy „maratoni” másfél órás beszélgetés, vita követett a fenti témákban.

 

Az előttünk álló feladatok

 

Ősszel két alkalmunk lesz, az egyik Sopronban, a másik valószínű Gyöngyösön – ez utóbbi a hagyományos éves országos küldöttgyűlésünk, ezúttal tisztújítással egybekötve. Az őszi alkalmainkkal kapcsolatos konkrétumokat a nyáron (július végén, augusztus elején) jelezzük mindenkinek e-mailben, ill. a Facebook-oldalunkon és a kdnp.hu Protestáns Műhely menüpontjában!

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÁSKÉNT ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNOK MINDENKINEK! Az alábbi oldalakon külügyi titkárunk pünkösdi gondolatait olvashatjátok:

 

Tiszteletkultúrát építő Magyar Nemzeti Pünkösdöt!

 

Sem a keresztyén élet, sem senkinek az élete a Nap alatt nem semleges pályán zajlik. Vagy ellenfelek, olykor ellenségek pályáján játszunk, hol hazai közönség előtt. De kevesen gondolnak arra, hogy életünknek nem csak horizontális játéktere van, hanem mennyei is. Mi egyszerre játszunk fenn és lenn, múlt és jövő, test és lélek, mulandóság és végtelenség dimenziói között. S még hány és hány napi dimenzióban zajlik, fut, emésztődik, vagy szárnyal, telik vagy múlik az életünk! Ezt szem előtt tartva, Pünkösdre és ünnep utánra is azt kívánom, hogy küzdelmünket nemesen, szabályszerűen küzdjük meg, mint akik nem bizonytalanra futnak, hanem mennyei stefanoszért, koszorúért. Ennek érdekében álljon lelki szemeink előtt ezen az ünnepen János 20,22 üzenete, ahol a Feltámadott Úr Jézus megjelenik tanítványainak. Rájuk lehel, s ezt mondja: Vegyetek Szentlelket! Ő a szeretet lehelete. A keresztyén ember nem csak Krisztusban él, van (Gal 3,28; Róm 16,7), hanem a Lélekben is (Róm 8,9). Nagy bajaink és konfliktusaink legtöbbször azzal függenek össze, hogy nem tudjuk ideje korán megkülönböztetni a hamis lelket az igazitól, a jó emberi szándékot a cselvetéstől. Ez az igazi pünkösdi tudomány, a helyes megkülönböztetés, disztingválás diszkrimináció nélkül. A lelkek megkülönböztetésének a fontosságára int a Szentlélek, Aki „éles, metsző Szél, egészen a fogak vacogtatásáig eljuttathat, de egyúttal áldott tűz is. S nincs olyan emberi csoportosulás, párt, felekezet, mely a mennyei galambot kalitkájába zárhatná. A Lélek a szabadság Lelke, nem tudod honnan jön, s hová megy, de zúgását, erejét érzed” (von Balthasar).

Isten pünkösdi Lelke négy kritikai szempontot ad elénk ezen a pünkösdön, melyek segítségével a hamis lelkeket az igazság Lelkétől megkülönböztethetjük.

1. A hamis lélek ismertető jegye: megszaggat, szétszakít, elválaszt, olykor széttép. Fegyvere a fanatizmus, az olyan diabolikus gondolkodásmód, amelyik mindig csapást akar mérni a másikra, „ütős” bizonyítékkal szolgál. A lármás lelketlenséggel ellentétben a Szentlélek csendben dolgozik, nem tolja magát előtérbe. Ő egyesít, egybe épít, összehoz.

2. A hamis lélek mindent bagatellizál, elócsít, eljelentéktelenít, divatos szóval: deheroizál. Másik szóval: leépít. Mindent szétszed, ami épít. Lenulláz. Lekicsinyít. Lebecsül. Nagy iskolája van, követőinek száma rengeteg. A langymelegség terjesztője, amelyről ezt olvassuk a Jelenések könyve 3,15kk-ban: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. A langyos középszer, a trivialitás, a közönségesség kulturálatlansága napjaink hatalomtól független diktatúrája. E lelketlen felszínesség, az élvezetelvű hedonizmus elleni protestálásra, és változtatásra késztet a Szentlélek.

3. A hamis lélek jellegzetessége, hogy mindent az eredménnyel, a sikerrel mér. Ilyen értelemben Jézus sikertelenül, eredménytelenül élt. A hatalom és a siker bűvöletében élő ember akkor a legvisszataszítóbb, ha egyházi palástban, papi ruházatban takarja el valódi énjét. A keresztyén farizeizmusnál alig lehet valami visszataszítóbb.

4. A hamis lélek mindig ideológiát, „filozófiát” gyárt magának, önmaga igazolására, így a szellem kísértetté lesz. Valamikor a kommunizmus kísértete járta be Európát, és a kapitalizmusé, hol a beteges önzésé és érzékenységé, hol a kegyetlen agresszivitásé, cinizmusé, kulturálatlan tömegek tömegideológiájaként. Ma a konzumbűvölet rajongói imádják a pláza-molochot, plázabálványt. A Szentléleknek azonban súlya van, de nem lehúzó, hanem felemelő, felfele húzó súlya. Égi gravitációja. A korszellem szappanbuborékain, divathullámain és őrületkampányain úgy suhan át, mint a felszálló repülőgép a piszkos ködfelhőkön.

A lelki-szellemi értékmutató iránytű ma is a Biblia, a Kijelentés. Aki hozzá igazodik, nem téved el a hamis és értékhamisító lelketlen lelkek bűvészmutatványai közben, a korszellem erőtlen szappanbuborékait nem tekinti felemelő hőlégballonnak. Hiszen a józanság Lelkét adta nekünk az Isten (2Tim 1,7). Meg azt a Lelket, aki olyan nyelvet, beszédkultúrát formál, melynek segítségével mindenki a maga nyelvén hallhatja Isten felséges dolgait – már 2000 éve, s ma is. A nyelv nemzeti méretű bűnei ellen, amiről Jakab apostol is beszélt, csak nemzeti önismerettel, nemzeti nyelvi megtisztulással, nemzeti bűnbánattal, Nemzeti Imanappal lehet eredményesen szembeszállni. Azaz több pünkösddel! A szív megtisztulásával, mert minden belülről ered: ahogyan magamban gondolkodom Istenről, embertársról, országról, lehetőségekről. Bárcsak ezt is megélnénk: magyarságújító, beszédkultúrát, viselkedéskultúrát, tiszteletet, honfitársi megbecsülést. A kölcsönös elfogadás és támogatás keresztyén kultúrája irányába mozgósító Magyar Pünkösdöt! Legyen idei Pünkösdünk ebbe az irányba tájoló és indító – mindenkinek itthon és szerte a Kárpát-medencében, és a nagyvilágban! Mert végtére is magyarok, rokonok és testvérek vagyunk – s jobb, ha ez nem a végén derül ki!

Dr. Békefy Lajos Ph.D.

A KDNP PM külügyi és tudományos titkára