A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

A nemzetközi jog és a belső jog összhangjának megteremtése érdekében szükségesnek látszik egy, az ENSZ BT határozat hazai végrehajtásának, végrehajthatóságának biztosítására szolgáló, eljárási- és végrehajtási rendelkezéseket tartalmazó jogszabály megalkotása.

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) 2015-2016 során végezte Magyarország pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni jogszabályi- és intézményrendszerének vizsgálatát. Lezárására 2016 szeptemberében került sor, és az elfogadott országjelentésben megfogalmazott minősítések alapján Magyarország a Moneyval 2017. decemberi plenáris ülésén köteles lesz beszámolni az előrehaladásokról.

A  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény  hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján is szükségessé vált a törvény és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata és módosítása a hatékonyabb végrehajtás elősegítése és a gyakorlati problémák kiküszöbölése érdekében. Jelen törvényjavaslat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges rendelkezéseket tartalmazza. (Uniós napirendi pont! Előterjesztő: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a KDNP vezérszónoka hangsúlyozta: szükségessé vált a törvényi szabályozások és kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata és módosítása!

VEJKEY IMRE: - Képviselőtársaim! A törvényjavaslat alapvető célja hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénzek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolgok pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását. Az európai parlamenti és tanácsi irányelvek megfeleléséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket a tagállamoknak 2017. június 26-áig kell hatályba léptetniük.

- Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága - rövidített nevén a Moneyval - 2015 és 2016 során folytatta le Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni jogszabályi és intézményi rendszerének ötödik körös vizsgálatát. A vizsgálat lezárására 2016 szeptemberében került sor, és az elfogadott országjelentésben megfogalmazott minősítések alapján Magyarország a Moneyval 2017. decemberi plenáris ülésén köteles lesz beszámolni az előrehaladásokról. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében kiemelten fontos a Moneyval-féle országjelentésben megfogalmazott, a technikai megfelelést és a hatékonyság javítását segítő előremutató ajánlások végrehajtása.

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján is  szükségessé vált törvényi szabályozások és kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata és módosítása.

- Hölgyeim és Uraim! A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot, kérem, támogassák önök is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya alapján a Biztonsági Tanács  a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében bizonyos, fegyveres erők felhasználásával nem járó rendszabályok, azaz korlátozó intézkedések (szankciók) foganatosításáról határozhat, melyeket az ENSZ tagállamoknak végre kell hajtaniuk.

A nemzetközi jog és a belső jog összhangjának megteremtése érdekében szükségesnek látszik egy, az ENSZ BT határozat hazai végrehajtásának, végrehajthatóságának biztosítására szolgáló, eljárási- és végrehajtási rendelkezéseket tartalmazó jogszabály megalkotása. A törvényjavaslat, megtartva a 2007-ben kiépített rendszert, az ENSZ BT pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő határozatai, az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Bizottság (Moneyval) ajánlásai alapján pontosítja a bíróságok szerepét a zárlat elrendelése vonatkozásában, egységesíti az adatvédelmi rendelkezéseket és a mentesítés szabályait. Pótolja a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmával és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat. Továbbá - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvényhez (új Pmt.) fűződő kapcsolat továbbfejlesztésével - egyértelműsíti és megerősíti a korlátozó intézkedések végrehajtásáért felelős központi hatóságnak, a szolgáltatóknak valamint a szolgáltatók felügyeletét ellátó szerveknek e törvény szerinti kötelezettségeit.

Változatlanul előírja a „vagyoni nyilvántartásnak” minősülő nyilvántartást vezető szervekre nézve a korlátozó intézkedések folyamatos figyelemmel kísérésének kötelezettségét és a meghatározott hatóság felé történő bejelentési kötelezettséget.

A törvényjavaslat szorosan és közvetlenül kapcsolódik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényhez., (új Pmt.). Ugyanis az érintett alanyi kör és intézményi struktúra azonosságára tekintettel több esetben, így többek között a személyi hatály, a felügyeleti eljárás és intézkedések, a belső szabályzat készítési kötelezettség és a bejelentéstételi kötelezettség vonatkozásában visszautal  az új Pmt. meghatározott rendelkezéseire és felhasználja az általa biztosított eszközrendszert és intézményi struktúrát. (Uniós napirendi pont! Előterjesztő: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a KDNP vezérszónoka  hangsúlyozta: az ENSZ BT döntései kötelezőek minden ENSZ-tagra nézve. 

VEJKEY IMRE: - Hölgyeim és Uraim! A törvényjavaslat benyújtását az alábbi tények tették indokolttá: az egyes országokkal szembeni általános kereskedelmi embargók mellett az 1990-es évek elejétől kezdve terjedt el az úgynevezett célzott szankciók elfogadásának gyakorlata, melyek közvetlenül csak azon személyeket, illetve szervezeteket sújtják szankciókkal, amelyek felelőssé tehetők a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető vagy egyébként a nemzetközi jogba ütköző cselekményekért. Ebben a körben jelennek meg a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás elleni korlátozó intézkedések. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretén belül dönt a korlátozó intézkedések bevezetéséről, egyrészt az ENSZ BT határozatainak uniós szintű végrehajtása céljából, másrészt pedig autonóm módon az uniós külpolitika érvényesítése érdekében.

- Az Unió által elrendelt korlátozó intézkedések kifejezetten uniós hatáskörbe tartozó kérdésekre terjednek ki, így többek között a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések esetén, a Tanács a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó és közvetlenül hatályos rendeletet fogad el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. vagy 215. cikkének megfelelően. Az EU által elrendelt és közvetlenül alkalmazandó pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hazai végrehajtása már 2007-ben kidolgozásra került, az egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvénnyel. A 2007-ben felállított rendszer újrakodifikálását indokolja a már működő keretrendszernek az ENSZ BT határozataiban foglalt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására történő kiterjesztése. Az ENSZ BT döntései kötelezőek minden ENSZ-tagra nézve.

- Hölgyeim és Uraim! A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot, kérem, támogassák önök is!