Törvény állami ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Annak idején, a kommunista diktatúra időszakában az egyházak vagyonát egy tollvonással vették el. A törvényjavaslatban felsorolt ingatlanok visszaadása az egyházak minél hatékonyabb és korszerűbb munkájához szükségesek, különösképpen az oktatás területén.

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

A törvényjavaslatban szereplő ingatlanok térítésmentes átadásra az érintett egyházak (egyházi jogi személyek) igénylése, valamint az ingatlanok más közfeladat ellátásához való szükségességének vizsgálata alapján kerül sor. Mivel a törvényjavaslat szerinti ingatlanok köztulajdonban tartása az állam által ellátandó egyéb közfeladatok ellátásához nem szükséges, továbbá azok állami feladatok finanszírozási forrásának biztosításához, illetve költségvetési bevételi előirányzat teljesítéséhez nem szükségesek, így azok átadhatók a kedvezményezett egyházaknak (egyházi jogi személyeknek).

 (A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Előterjesztő:  Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a KDNP vezérszónoka fejtette ki pártja álláspontját. 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Képviselőtársaim! A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja mindig is kiemelten támogatta az egyházak oktatási, szociális, kulturális és közösségi tevékenységeit, hiszen több évszázados áldozatos munkájukkal hozzájárultak a magyar társadalom, a magyar nemzet erősödéséhez. A magyarországi egyházak, a magyarországi történelmi egyházak a rendszerváltoztatást követően különösképpen hozzájárultak és hozzájárulnak nemcsak az intézményrendszerük tekintetében, hanem a közösségépítés és a hitéleti tevékenység tekintetében is a magyar nemzet egészséges újraépítkezéséhez és a magyar társadalom erősödéséhez.

- Az előttünk fekvő törvényjavaslatban felsorolt ingatlanok az egyházak minél hatékonyabb és korszerűbb munkájához szükségesek, különösképpen is az oktatás területén. Annak idején, a kommunista diktatúra időszakában az egyházak vagyonát egy tollvonással vették el nemcsak a belterületi ingatlanok tekintetében, hanem a külterületi ingatlanok tekintetében is. Igaz, hogy lezártunk az elmúlt esztendők során egy 25 éves egyházi kártalanítási folyamatot, de azt is mindannyian tudjuk, legalábbis remélem, hogy ez a kárpótlási folyamat csak részleges kárpótlási folyamat volt. Ezért ennek a törvényjavaslatnak a tartalmával mindannyian egyetérthetünk, hiszen célhoz kötötten igyekszik ezeket az ingatlanokat az egyházak tulajdonába adni. Célhoz kötötten, hiszen megfelelő céllal, oktatási, kulturális és egyéb közösségi tevékenységeket szolgáló céllal kerülnek ezeknek az egyházaknak a használatába.

- KDNP ezt a törvényjavaslatot örömmel üdvözli, és támogatja a kormány előterjesztését. Nyilvánvalóan órákig lehetne vitatkozni arról is, hogy miért csak részleges kárpótlás történt az előző 25 éves folyamat során az egyházak részére, mi történt azzal a vagyonnal, amelyeknek a visszaadása nem történt meg. Itt beszélhetünk tulajdonképpen arról a vagyontömegről, földterületekről, erdőterületekről, amelyeknek a célja igazából véve évszázadokon keresztül egy egyházi oktatási és szociális intézményrendszer fenntartása és működtetése volt. Tehát azok a vagyoni elemek, amelyek annak idején az egyház tulajdonában voltak, nem l’art pour l’art vagyoni elemek voltak, hanem egy hatékony intézményrendszer működtetésének gazdasági alapjait jelentették, amelyektől teljes mértékben megfosztották a történelmi egyházainkat, és mint említettem, ennek csak nagyon részleges kárpótlása történt meg az előző 25 esztendőben.

 - Képviselőtársaim! A tulajdonba adandó ingatlanok azt szolgálják, hogy az egyházak azokat a vállalt közfeladatokat, közcélokat egyházi, oktatási, szociális vagy közösségépítési vagy kulturális területen meg tudják valósítani. A törvényjavaslatban szereplő öt ingatlant olyan magyarországi egyházaknak tervezzük átadni, amelyek tevékenységükkel jelentős szerepet töltöttek be és töltenek be az ország és a nemzet életében.

- Az egri pincerendszert kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében adjuk át az Egri Főegyházmegyének- Az érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezése egyre inkább szükségszerű. A kormány megvásárolta Eger város önkormányzatától 2016 decemberében. Felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pincerendszer magyar állam által történő megvásárlását követően gondoskodjanak a pincerendszer Egri Főegyházmegye részére történő ingyenes átadásához szükséges intézkedésekről szóló előterjesztés benyújtásáról.

- Az Esztergom 16363/1 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található, és 17323 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth Lajos utca 25. szám alatt található ingatlanok ingyenesen, oktatási feladatok elősegítése érdekében kerülnek a törvényjavaslat szellemében az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a fenntartásában működő Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem használatában álló kollégiumépületének tulajdonba vételét kezdeményezte, tekintettel arra, hogy az ingatlanfejlesztési pályázatokon való indulásának akadályát képezi, hogy az épületek állami tulajdonban állnak. Az ingatlanok jelenleg is oktatási feladatok ellátását segítik, az Esztergom 16363/1 helyrajzi számú ingatlan az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő, imént említett iskola használatában áll. Esztergom város önkormányzatát a tulajdoni lap tanúsága szerint elővásárlási jog illeti meg. Mindkét ingatlan a magyar állam tulajdonába vagyonelkobzás jogcímén került. Az ingatlanokra a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola kezelői joga van bejegyezve..

- A harmadik ingatlan, a Miskolc 3678/A/1 helyrajzi számú, természetben a Miskolc, Kazinczy utca 12. szám alatt lévő épület oktatási feladatainak elősegítése érdekében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a miskolci zsinagóga mellett található, imént említett ingatlan tulajdonba adását kezdeményezte bölcsőde és óvoda létesítésére. Az 1/1 tulajdoni hányadban állami tulajdonban álló ingatlan jelenleg használaton kívül áll, egykor BM-óvoda működött benne. A kérelmező az egykori funkciónak megfelelően tervezi az épület felújítását, illetve felszerelését.

- A negyedik ingatlan: Budapest IV. kerületében a 72997 helyrajzi számú ingatlan. Nevelési, oktatási és felsőfokú oktatási feladatainak elősegítése érdekében a Don Bosco Szalézi Társaság tulajdonába kerül. Az ingatlant a Károlyi család tulajdona volt, és eredetileg gyermekmenhelynek épült. 1924-től az intézet államosításáig a szalézi rend működtette. Az épületegyütteshez templom is tartozik, beékelődve a két épületszárny közé, ma is plébániai feladatokat lát el.

- Végül A Budapest 36563 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 11. szám alatti ingatlan, azaz a Károlyi-palota, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek körébe tartozik, erre tekintettel az ingatlan elidegenítése minősített többséget igénylő törvénymódosítással lehetséges, ezért erről külön paragrafusban rendelkezik a törvényjavaslat. A Budapest 36572/2 helyrajzi számú ingatlan átadása is közfeladat ellátására történne.

- A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja támogatja ezt a törvényjavaslatot. Nyugodt szívvel és jó lelkiismerettel tudunk mellette dönteni, és erre kérjük képviselőtársainkat is!