PROTESTÁNS TÁVLATOK – a KDNP Protestáns Műhely hírlevele (főszerkesztő Dr. Birkás Antal habilitált egyetemi oktató, III. évfolyam 2019/3-4. szám, március-április)

Egy perc áhítat

 

„Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” (Zsoltárok 130,6

 

Elveszettek vagyunk a bűneink miatt. Az életünk is romokban? A lehetséges emberi segítséget kimerítettem – saját erőm is elfogyott már. Már csak egy valakire számíthatok: a szabadításodra várok Uram!

 

Az elmúlt két hónap eseményei

 

Gratulációk az elmúlt két hónaphoz kapcsolódóan

 

Könyvbemutatón jártunk

2019. április 2. – Michael Welker professzor könyvbemutatója Debrecenben – a könyvet magyarra fordította Dr. Békefy Lajos külügyi titkárunk, tudományos tanácsadónk. A bemutatón a Protestáns Műhely képviseletében Békefy-Röhrig Klaudia, Birkásné dr. Pápay Judit, Dr. Horkay László és Dr. Birkás Antal vettek részt. Gratulálunk a Műhely külügyi titkárának a fordítói munkájához! A kötetet két nappal később Kolozsvárott is bemutatták. Lásd: http://www.reformatus.ro/konferencian-emlekeztek-meg-karl-barth-munkassagarol-kolozsvaron.html

 

Középkereszt az alapító elnökünknek

Gratulálunk továbbá Lukáts Miklósnak – Műhelyünk volt elnökének –, aki a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át március idusán. A volt elnökünk államtitkári munkája nagyban segítette az egyházak rendszerváltozás utáni feladatvállalását (az ingatlanok rendezése az ő államtitkársága idején kezdődött el). Szellemi és politikai tevékenységével a magyar kereszténydemokrácia ügyét szolgálta és szolgálja.

 

Békefy Lajos köszöntése: 7 év – 1000 cikk

Dr. Békefy Lajos PhD (református lelkész-teológus, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára) 1000. cikke jelent meg a kolozsvári Agnus Rádió honlapján (bekefy.agnusradio.ro). A méltatás itt olvasható:

 

2012 eleje óta – nem sokkal nyugdíjaztatása után – keletkezett az 1000 írás. Spirituális „mini-esszék”, ünnepi elmélkedési sorozatok, továbbá a keresztényüldözéssel, a migrációval, az ökológiai problémákkal foglakozó  írások, híradások a világkereszténységet foglalkoztató aktualitásokról, esszék a reformációval, a reformátori örökséggel, ennek 21. századi érvényességével kapcsolatban, a világvallások helyzetét bemutató sorozatok, világsikerű keresztény könyvek recenziói, számos teológiai aktualitás, igazán biblikusan.

 

E cikkeket ingyen írta és nyújtotta át olvasóinak – gratis. A cikkeket fordítások, könyvek egészítik ki, teszik teljessé.

 

Elgondolkodtató az is, hogy sokuk a magyar, illetve a magyar nyelvű Kárpát-medencei sajtóban csak az ő tájékoztatásában jelentek meg. Cikkei hetente több alkalommal kerültek nyilvánosságra, amiket sok százan kaptak meg: egyetemek, gyülekezetek határon innen és túl, kormányzati szervek, szerkesztőségek, magánszemélyek, és szinte valamennyi keresztény felekezet központja.

 

Békefy Lajos kitekintése és munkabírása lenyűgöző! Az Úristen adjon még neki sok-sok évet, jó egészséget és alkotókedvet. A KDNP Protestáns Műhely nagy megbecsüléssel gondol a külügyi titkárunk írói és szervezői munkásságára!

 

Dr. Birkás Antal elnök

 

Az előttünk álló feladatok

 

Bátorítunk mindenkit, hogy helyben vegyen részt az előttünk álló kampányban!

 

A kampány ellenére a szokásos tavaszi regionális összejövetelünket idén is megtartjuk (ezúttal Budapesten, ahová a budapesti és a környékbeli szervezeteink tagjait várjuk elsősorban). A pontos helyszínnel és időponttal kapcsolatban hamarosan jelentkezem, jelentkezünk! A tervezett téma: a magyar társadalom vallásszociológiai elemzése, bemutatása. Felkért előadónk Prof. Dr. Kamarás István vallásszociológus, akadémiai doktor.

 

ZÁRÁSKÉNT ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNOK MINDENKINEK! Az alábbi oldalakon külügyi titkárunk húsvéti írását és az általa gyűjtött, ill. fordított verseket olvashatjátok:

 

ÜNNEPI GONDOLATOK: NAGYPÉNTEK – HÚSVÉT

Írta: dr. Békefy Lajos

 

2019 nagyhetét a párizsi Notre Dame hétfőn este fellobbant lángjai vezették be. Drámai, súlyos kérdések izzottak fel bennem is sok-sok millió keresztyénnel és nem-keresztyénnel egyetemben a lángok markoló-romboló látványánál. A mögöttünk lévő évek szörnyű párizsi merénylettapasztalatai lobbantak fel gondolataimban újra, de még inkább azok a könyvek, könyvrészletek, melyek pontosan e nagyhéten mindennél élesebben, gyűlölet nélkül, de a számadás kőkemény fegyelmével vetik fel a kérdést: EZZEL MEGKEZDŐDÖTT EURÓPA VIA DOLOROSÁJA?

Vegyük igen komolyan 2019-ben a jézusi utat, ami minden Golgota ellenére a feltámadás, az üres sír, a világ feletti győzelem útja! Hiszen a Szent Nagyhét Megváltó Urunk értünk vállalt megváltó tetteinek hete. Az elején a Szentlélek által sugalmazott csendben magam is takarékra állítottam magamat - két napja, nagyhét hétfőjének hajnalán. Amennyire egyáltalán lehet ezt ebben a fény-, és hangszennyezett, légszennyezett és reklámszennyezett, szentségtelen szövegektől szennyezett világban. A külvilág zaját, a tv, rádió hangját nulla felé állítottam és elgondolkodtam: milyen nagyhetet adok én hozzá személyesen a nagyhét egyházi és egyházon kívüli alkalmaihoz? Ám a külvilág közbeszólt. És most felerősítem a tv-k, rádiók hangját, vágtázom a világhálón. S felteszem a kérdést már sokkal nagyobb nyomatékkal másnak és magamnak is:tudunk-e olyan nagyhetet ajándékozni Jézusnak, önmagunknak, ami a tudati, lelki és hitbeli megerősödés nagyhete lesz? Vagy csak a sodródás, a húsvéti önpusztító fogyasztás tudat alatt is pánikhajszolta hete és "ünnepe" lesz az idei is? Ébresztő Európa, ébresztő Magyarország, ébresztő Testvéreim!

 

A kereszt világok gyújtópontja:

ott futott egybe

az ember tragédiája,

meg Isten kibeszélhetetlen irgalma.

Önveszejtő mélységeink,

és Isten mentő kegyelme.

Jézus mindennek ellenére nem átkozódott.

Hagyta, hogy

kiderüljön

rólunk:

mi irgalmatlanul elmegyünk a

végsőkig.

 

És közben nem

ismerjük fel életünk igazi esélyét.

Amint a kereszt alatt tolongó tömeg

sem sejtette, hogy szemük

előtt játszódik le az

üdvtörténet legtitkosabb, és a

világtörténelem legjelentősebb eseménye:

az előttük ott még

áldozat Jézus lesz

a győzedelmes Krisztus, aki csak ennyit

szól a kereszten:

 

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit

cselekszenek! (Lk 23,34).

 

Így teljesedett be az Írás szava, amit Ézsaiás próféta ezredévvel előtte megjövendölt:

 

 Megvetett volt, és emberektől elhagyott, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg (Ézs 53,3kk).                                           

 

Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lamá sabaktáni!? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!? Majd így szólt: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva, meghalt.

 

Lelkem nézz a Golgotára,

Jézusodnak nézd fejét!

Tövissel van koronázva,

Mégis áldva néz feléd.

Szenved Isten bajnoka,

És bár vérzik homloka,

A világot nem átkozza,

Meghal érte imádkozva.

 

Akkor és azóta, s amíg emberek élnek e földgolyón, nem lehet az ott történtekről és egyetemes bűnrészességünkről sem kevesebbet, sem többet mondani ennél:

 

Mind, ami kín s ütés ért,

Magam hoztam reád.

Uram, e szenvedésért

Lelkemben ég a vád.

Feddő szót érdemelve,

Itt állok én, szegény,

S kérlek, lelked kegyelme

Sugározzék felém...

 

Ó, légy érette áldott,

Jézus, Egyetlenem,

Hogy szörnyű kínhalálod

Nagy jót akar velem.

Add, hogy hódolva híven

Tőled ne térjek el,

S ha hűlni kezd a szívem,

Benned pihenjek el.

 

Az a pár szög a Golgotán

régen világunk sarka már, melyen kimozdul elvesző

állapotából, mellyel Ő

immár örökre megnyitott

a menny felé egy kárpitot.

 

                              (Füle Lajos: Világunk sarka)

 

Nagypéntek

Két gyilkos között haltál meg, Uram,

S magaddal vittél a halálodba

Minden tisztátalan kezet

És csaló szívet –

Az én kezemet és szívemet is.

 

Lelked megtanít minket a

Meghalás  művészetére,

Meghalni a hétköznapok megszokásainak.

Ezt szeretném én is megtanulni tőled, ó, jó Uram.

 

(Rudolf Bohren imája – drbl)

 

ELINDULNI A KERESZT ALÓL

 

Boldog titok: a Golgotán
kezdhetek el minden napot,
megköszönve a meghálálhatatlan,
csodálatos áldozatot,
s akkor csupa fény lesz a reggelem,
minden úton ez a fény jár velem.

Hisz bűnteher és gondteher
lehull és ottmarad
a szabadulást hirdető
krisztuskereszt alatt!

Szabad szívvel, kézzel indulhatok,
ha várnak rám az új feladatok.

Biztatóbb, szebb és boldogabb 
új reggel lehet-e:
elindulni, mint Isten 
megváltott gyermeke,
kinek szíve szeretetről dalol,
a Golgotáról, a kereszt alól.

(Túrmezei Erzsébet verse)

 

HÚSVÉT

 

Ami és ahogyan történt azon az éjszakán, a feltámadás hajnalán, számunkra örök titok. Csak az Atya tudja egyedül, meg az angyalok, akik jelen voltak a világfordító nagy eseménynél. És a néma éjszaka, a csillagok, s a néma sírbolt, meg a néma kövek, a néma lepel. A titok hatalmas, de lenyűgözően szép és hatása a történelem végégig igaz. Valaki szívében e titkok fölötti csodálatában megszületett a Lélek formálta KILENCEDIK, EVANGÉLIUM UTÁNI BOLDOGMONDÁS:

 

BOLDOG ÉJSZAKA, MELY EGYEDÜL ISMERTE AZT AZ ÓRÁT, AMIKOR JÉZUS FELTÁMADOTT!

 

Temették ideológiákba,

tagadás útszéli árkába,

tudomány sziklái alá.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temették gyilkos hitvitákba,

szent háborúk szennyes vizébe,

sötét élet-cáfolatokba.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temetgetik ma is... Hiába.

Nem rejti el se föld, se ég már,

szív bűne, vagy ész érve, semmi,

mert Ő MAGA AZ ÉLET!

(Füle Lajos: Az eltemethetetlen)

Köszöntünk mi is téged: áldott légy, győztes áldozat, feltámadott úr, aki 2000 éve megígérted: én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20).

És tartod szavadat. Zengjenek hát Rólad ma is a harangok, Néked zengjen szívünk, szánk hálaéneke – amíg csak tehetjük e földön!

 

A MINDENSÉG HÚSVÉTI ÉNEKE

Ha van jövő zenéje, akkor az a múltban csendült

fel először,

azon a húsvéti hajnalon.

Első akkordja köszöntötte az új Embert,

Őt, a győzedelmes Krisztust,

akin többé nem uralkodik a halál.

 

Ezt a zenét nem csak fuvolákra,

hegedűkre, harsonákra, orgonákra

írták,

hanem az egész teremtett világ

hangjának megszólaltatására,

az egész sóvárgó

mindenségnek.

Erre a fenséges zenére ráhangolódhat az egész világ,

nagyok és kicsinyek,

szenvedők és sírók,

de még a hallgatag dolgok is,

s egyszerre megszólalhat minden

és maga a Mindenség

legszebb hangzása szerint.

Hisz’ az igazán új Ember van itt,

titokzatos messzeségben,

mégis csak karnyújtásnyira tőled,

lehelet közelben,

szív közelben.

Itt van velünk Ő!

 

A jövőnek ez a muzsikája

azóta is szól,

mert ez a te győzelmes dallamod,

ó, Feltámadott!

halleluja mindörökké!

(Eberhard Jüngel – ford. drbl)

 

 FELTÁMADÁS

 

Feltámadtál a világosságra,

Hogy ne maradjunk sötétségben,

Hanem mi is a világosságra támadjunk fel,

Hozzád hasonlóan.

Feltámadtál a magasztalásra,

Hogy angyalok dicsérjenek téged,

Velünk együtt.

Nem alszol, nem szunnyadozol,

Hogy mi se aludjunk el.

Ébressz fel minket a te életedre,

Világosíts meg minket, hogy éberek maradjunk,

Mindenkor készen magasztalásodra.

(R. Bohren – drbl)

 

HÚSVÉT

 

Minden vasárnap húsvét napja,

És minden reggel húsvét reggel,

Mert a sír elől a kő el van

hengerítve.

 

Amikor Rád gondolok, Uram,

Ragaszkodom Hozzád

Legelőször magamban…

 

Boldogító titok ez:

Tarthatom, és tarthatod te is

éberen emlékezetedben

Jézus Krisztust!

 

Ő az, aki

Kitárja előttünk az ajtót

A szabadságra.

 

(R. Bohren – ford.drbl)