Semjén Zsolt állami kitüntetéseket adott át - itt a díjazottak listája

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket adott át június 3-án délelőtt a Karmelita épületben. A kitüntetéseket a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ítélte oda a köztársasági elnök, az ünnepélyes átadást a koronavírus-járvány miatt halasztották el. Az ünnepségről szóló tudósítás itt olvasható.

Semjén Zsolt

 

A Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetésben részesült

 

Bogárdi Szabó István

a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként

Bogárdi Szabó István

Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt lelkészi elnöke.

 

 

A Magyar Érdemrend középkeresztjét vette át

 

Böcskei László

a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként

Böcskei László,

a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke;

 

Fazekas László

a felvidéki magyar közösségek megmaradását segítő, valamint a keresztyén értékeket nemzetközi szinten is képviselő, kiemelkedő lelkipásztori és egyházvezetői szolgálata elismeréseként

Fazekas László,

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke;

 

Gáncs Péter

a magyar állam és az evangélikus egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve az egyház oktató-nevelő szolgálatának kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként

Gáncs Péter,

a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke, a Magyar Bibliatársulat elnöke;

 

Köves Slomó

a zsidó identitást hitelesen képviselő egyházvezetői szolgálata, valamint a magyarországi zsidó kulturális és közélet megújításában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként

Köves Slomó,

az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija;

 

Székely János

a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Székely János,

a Szombathelyi Egyházmegye püspöke;

 

 

Miniszterelnök-helyettes úr a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át

 

az erdő-, a természet- és a klímavédelem területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint Fejér megye, illetve Székesfehérvár város erdőterületeinek növelése érdekében végzett munkája elismeréseként

Balsay Miklósnak,

a székesfehérvári VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának;

 

a magyar-lengyel barátság ápolását sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként

dr. Csúcs László Györgynének,

a Csepeli Lengyel Önkormányzat elnökének, az Országos Lengyel Önkormányzat volt elnökének, az Országgyűlés első lengyel nemzetiségi szószólójának;

 

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként

dr. Németh Dávidnak,

a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának;

 

több évtizedes oktatói munkája, a teológiai publikációs irodalmat gazdagító kiemelkedő szerzői, fordítói és szaklektori tevékenysége, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház külföldi és ökumenikus kapcsolatainak építésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Reuss Andrásnak

az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusának.

 

 

Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést vette át

 

a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint Balatonkenesén, illetve a környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként

dr. Balázs Pál

címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora;

 

a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az egyházi szervezetek és a civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a hazai média és hírközlés területén végzett emberjogi tevékenysége elismeréseként.

dr. Bodonovich Jenő

ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriuma elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője;

 

a XX. századi magyar történelem, mindenekelőtt az elszakított nemzetrészek és a külhoni magyar közösségek sorskérdéseinek fáradhatatlan kutatójaként végzett kimagasló színvonalú tudományos, illetve ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként

dr. Botlik József

történész, teológus, a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriuma tiszteletbeli elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense;

 

négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve a fiatalok felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként

Galsi János

római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony Plébánia lelkésze;

 

a Mindszenty József bíboros temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló – bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként

Illés Albert

jezsuita szerzetes;

 

Belváros-Lipótváros lakosságát két évtizede lelkiismeretesen szolgáló tevékenysége, valamint az időseket segítő programok megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként

Jeneiné dr. Rubovszky Csillának,

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármestere, volt miniszteri biztos;

 

közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként

Mándy Zoltán Pál

pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa;

 

több évtizedes papi, az ifjúság nevelésében végzett elkötelezett szolgálata elismeréseként

Molnár Alajos

protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa;

 

több évtizedes egyház- illetve közösségépítő munkája, valamint a kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként

Radó Tamás,

a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa;

 

több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az elesettek, a betegek és a hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként

Vad Zsigmond György

esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora;

 

a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként

Wettstein József

piarista szerzetes, a Váci Piarista Rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára.

 

 

Miniszterelnök-helyettes úr a Magyar Arany Érdemkeresztet adta át

 

a hátrányos helyzetben élők, különösen a romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként

Dani Eszternek,

a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala missziói irodavezetőjének, az Országos Református Cigánymisszió vezetőjének, a Solymári Református Egyházközség lelkészének;

 

a Don Bosco Nővérek pesthidegkúti oratóriumának működtetése, valamint a gyermekek hitbeli nevelése és szabadidejük tartalmas eltöltésének biztosítása érdekében végzett szerzetesi szolgálata elismeréseként

Ewa Gamonnak

a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek közösség tagjának;

 

a Magyarországon élő örmény származású közösség összefogásában, valamint kultúrájának és hagyományainak megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Issekutz Saroltának,

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnökének;

 

a Délpesti Református Egyházmegyében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a helyi közösségek és templomok építésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként

Mező Istvánnak,

a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztorának;

 

a Magyarországon élő lengyel nemzetiség kulturális életében, illetve anyaországi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt szerepe, valamint újságírói-szerkesztői munkája elismeréseként

Nagy Alicja

nyugalmazott újságírónak, szerkesztőnek, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület volt elnökének;

 

a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint az ukrán mint idegen nyelv oktatásának megszervezésében, illetve módszertanának kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként

Szofilkánics Juditnak,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata volt elnökének, az Országos Ukrán Önkormányzat képviselőjének, nyugalmazott pedagógusnak;

 

koronglövészetben elért sikerei, nemzetközi szinten is jegyzett fegyverszakértői, illetve értékbecslői tevékenysége, valamint a biztonságos fegyverkezelési és lőismereti képzés hazai megszervezésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként

Szollár András

koronglövésznek, lőoktatónak, a Magyar Lőoktatók Egyesülete alapítójának;

 

a Magyarországon élő bolgár közösség identitásának és kulturális örökségének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Tanev Dimiternek,

a Magyarországi Bolgárok Egyesülete elnökének;

 

a keresztény értékrenden, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésén alapuló organikus pedagógiai és nevelési módszer képviselőjeként végzett kiemelkedő tudományos és oktatói munkája elismeréseként

Uzsalyné Pécsi Rita

neveléskutatónak, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docensének, a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetőjének;

 

Csákberény lakóinak szolgálatában végzett munkája, valamint a településen található avar kori temető feltárásának megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Vécsei László

állatorvosnak, Csákberény község polgármesterének.

 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült

 

a Magyarország Barátai közösség szervezésében, valamint a hazai, a határon túli és a diaszpórában élő magyarság kapcsolati hálójának erősítésében vállalt szerepe elismeréseként

Karlócai Orsolya Nóra,

a Magyarország Barátai Alapítvány korábbi ügyvezetője.

 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket ad át június 3-án délután a Karmelita épületben.

 

 

A Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetésben részesül

 

több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként

Kató Béla

az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke.

 

 

Miniszterelnök-helyettes úr a Magyar Érdemrend középkeresztjét adja át

 

a diaszpórában élő magyar nemzettársaink anyanyelvű hitéletének biztosítása, valamint a keresztény értékek továbbadása érdekében végzett több évtizedes, odaadó szolgálata elismeréseként

dr. Cserháti Ferencnek,

a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspöknek, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális ülése társelnökének;

 

a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Huszár Pálnak,

a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt világi elnökének, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnokának;

 

a betegek és elesettek önzetlen támogatása és a felnövekvő generációk nemzettudatának erősítése iránt elhivatott papi szolgálata, valamint a keresztény, illetve az egyetemes emberi értékek melletti következetes kiállása elismeréseként

Lambert Zoltán

protonotáriusnak, kanonoknak, érseki tanácsosnak, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia volt plébánosának;

 

a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként

Nagy Bélának,

a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztálya igazgatójának, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokának;

 

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként

Palánki Ferencnek,

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökének;

 

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája

dr. Ternyák Csaba

metropolitának, az egri főegyházmegye érsekének.

 

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét veszi át

 

a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként

dr. Ábrám Tibor,

a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője;

 

a pedagógusi életpályamodell kidolgozásában, illetve a magyar pedagógus képzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint az oktatásirányítás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként

dr. Hoffmann Rózsa,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábbi államtitkára, volt országgyűlési képviselő;

 

a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az uniós egészségügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként

Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet

orvos, rákkutató, az Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottsága volt elnöke;

 

a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a hátrányos helyzetűek, a fiatalok és a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként

dr. Seszták István Pál,

a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke;

 

a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes, önkéntes mentős és karitatív szolgálata elismeréseként

dr. Sótonyi Péter,

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese;

 

elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként

dr. Velkey György János,

a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza főigazgatója.

 

 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjében részesül

 

több évtizedes papi szolgálata során a Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként

Bacsmai László,

a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa;

 

több évtizedes, kiemelkedő orvosi szolgálata, valamint értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Bercsényi Lajos

Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa;

 

az ökológiai szemléletű integrált gyümölcstermesztés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a magyar pálinka nemzetközi hírnevének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként

Boldoczki Pál,

az MB-I. Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője;

 

a katolikus sajtó területén kiemelkedő, több évtizedes újságírói pályafutása, számos példaértékű életutat hitelesen bemutató interjúkötete, valamint a hazai kommunikációsszakember-képzésben vállalt szerepe elismeréseként

Elmer István

József Attila-díjas író, újságíró;

 

a gyermekek nevelése és hitének erősítése iránt elhivatott, példaértékű hittantanári tevékenysége elismeréseként

Horváth Zoltán István

protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt hittantanára;

 

Mikes Kelemen emlékének ápolását, az erdélyi magyarság megmaradását, valamint a székely hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként

Kis József,

Zágon falu volt polgármestere;

 

a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként

dr. Legeza József,

a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója;

 

a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként

Orosz István

görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója;

 

két évtizedes lelkipásztori szolgálata, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásai, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenysége elismeréseként

dr. Papp Miklós,

a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszéke tanszékvezető főiskolai docense;

 

az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája elismeréseként

dr. Papp Tibor

görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke;

 

a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként

Pásztor Bazil Tibor

nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja;

 

a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori tevékenysége elismeréseként

Varga János

kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa.

 

 

Miniszterelnök-helyettes úr Magyar Arany Érdemkeresztet ad át

 

a premontrei rend magyarországi tanítói missziójának szervezésében, valamint több gimnázium és általános iskola, illetve a prépostság működési feltételeinek megteremtésében vállalt szerepe elismeréseként

Boldvai Márton Bertalannak,

a Csornai Premontrei Prépostság perjelének, a Csornai Premontrei Nagyboldogasszony Plébánia plébániai kormányzójának;

 

közel négy évtizedes lelkészi és hitoktatói szolgálata, valamint Gönc város közösségi életében vállalt aktív szerepe elismeréseként

Csomós Józsefnének,

a Gönci Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztorának, kántorának;

 

a magyar-német testvértelepülési kapcsolatok bővítésében, valamint a Magyarországon élő német nemzetiség hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Józan-Jilling Mihálynak,

a Tolna Megyei Balassa János Kórház belgyógyász-kardiológusának, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnökének;

 

a szlovák nemzetiségi nyelv oktatását szolgáló pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint a tankönyvkiadás területén folytatott szakmai és szervezőtevékenysége elismeréseként

Pecsenya Editnek,

a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatójának;

 

a román nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Szabó Péter

néptáncosnak, a népművészet mesterének, az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjának;

 

A Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Szónoczki János Mihálynak,

a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papjának, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége elnökhelyettesének;

 

a Magyarországi Református Egyház vezetőinek munkáját segítő szolgálata, valamint közösségépítő és diakóniai tevékenysége elismeréseként

Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna

nyugalmazott lelkésznek, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatala titkárságvezetőjének;

 

a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megalapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a nagycsaládosok érdekvédelmét szolgáló munkája elismeréseként

Török Dénesnek,

a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete volt elnökének.

 

 

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesül

 

a Magyar Katolikus Egyház és a média világa közötti kommunikáció koordinálása terén végzett színvonalas munkája elismeréseként

Fritzné Tőkés Éva

sajtóreferens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálatának vezetője.