„Váljatok a világ változásaira nyitott emberekké!”

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog” – idézte Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk gondolatát dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a Mezőtúri Református Kollégium ünnepélyes tanévnyitóján.  A nagymúltú iskola tanári kara és diákjai mellett magas rangú egyházi személyek és kormányzat valamint a város vezetősége is jelen voltak. Az alábbiakban ezt a beszédet közöljük.

Elmúlt a nyár, elmúlt a felhőtlen szórakozás ideje. Ismét szól a csengő, komoly munkára, a tanulásra hív. Minden tanévnyitó alkalmat ad arra, hogy közösen felidézzük a múltat és szemünket a jövő horizontjára feszítve megfogalmazzuk napjaink feladatait. Öregdiákként és az Igazgatótanács elnökeként mindenekelőtt hálás szívvel mondok köszönetet az állam és a kormány nagyvonalú támogatásáért, amellyel biztosította, hogy templomunk és iskolánk megújulva méltó legyen a közel fél évezredes örökségéhez. Külön köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik személyesen járultak hozzá ehhez a megújuláshoz.

Annak, hogy a templom és az iskola együtt újult meg tisztelt hölgyeim és uraim, szimbolikus üzenete van. Nem csak Túri Szabó Lukács és Túri Sánta Jakab alapító prédikátorok előtti tisztelgés, nem csak a Kollégium és Gimnázium közel fél évezredes múltjának emléke ez, hanem a jövőnek is szóló üzenet. Itt, Mezőtúron a Református Kollégiumban, a templom és az iskola elválaszthatatlanul összetartoznak.

Mohács után négy évvel, 1530-ban az Alföld porában és sarában azért volt képes gyökeret verni és túlélni hódítókat és diktatúrákat egy ilyen iskola, mert alapítói egykoron modern, de szilárd, bibliai alapokon álló Kollégiumot hoztak létre. Mert már közel fél évezrede is tudták, hogy az iskola csak úgy biztosíthatja a tudást, ha módszeresen átadja az emberi műveltséget és közben növendékeiben kialakítja azokat az erényeket, melyek alkalmassá teszik őket, hogy tudásukat embertársaik javára fordítsák.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

A modernitás, ahogy egykoron úgy, ma is, leginkább, az oktatott tananyagban, valamint az oktatási körülményekben, oktatási eszközökben érhető tetten. Ebbe a sorba illeszkedik a templom és az iskola külső és belső megújulása, melynek köszönhetően a túri Alma Materben a diákok a XXI. század követelményeinek megfelelő keretek között tehetnek szert valós tudásra, melynek megszerzése egyáltalán nem könnyű, sőt nagyon is sok munkát igénylő feladat.

Kedves Diákok!

Pál apostol szavait idézem figyelmetekbe: "Amit vet az ember, azt fogja aratni is." (Gal 6,7-8)

Aratni, azaz átvitt értelemben, szellemiekben és anyagiakban gazdagodni mindenki szeretne, s ez helyénvaló is. A mai világban azonban sokan szeretnék feledni a vetés és az aratás fáradságos munkáját, csak a termés hasznának a lefölözése a cél.

Ez, a napjaink fogyasztói társadalma következtében eluralkodott szemlélet egy olyan értékek nélküli világhoz vezet, melynek csalfa és kábító szórakoztatása csupán egy rövid életű illúzió lehet. Értékek és valódi célok nélkül nem emberek, hanem csupán fogyasztók lehetünk a XXI. században. De melyek ezek az értékek? Ezek az alapértékek nem mások, mint a keresztény erkölcsi alapokon álló, a nemzet és a haza ügye iránt elkötelezett, a legmodernebb tudással felvértezett fiatalok oktatása, nevelése és formálása. Ha ebben a hitben nevelkedtek, ha ezt a szellemiséget követitek, nemcsak jó tanulók, sikeres emberek, hanem jó magyarok is lesztek, olyanok, akik tisztelik és szeretik hazájukat, szeretik szüleiket, tanáraikat és egymást, olyanok, akik képesek közösségben gondolkodni, melyért, ha kell, miként őseitek is tették, képesek áldozatot is hozni.

A mai világ rengeteg áldozatot követel, hiszen nap, mint nap értesülünk a világban üldözött keresztényeket ért csapásokról. De nem hunyhatunk szemet a keresztényekkel szembeni gyűlöletkeltő ellenséges kampányok felett sem, amelyeknek célja az európai kultúra emberi alapjainak szétmorzsolása. Európában a keresztény hit elvesztése nyomán keletkező erkölcsi relativizmus egy széttöredezett világ tükörképe, amelyben az irány és az értelem eltűnni látszik. E folyamatok megállítása csak hitünk, emberi elkötelezettségünk, belső önazonosságunk és hovatartozásunk megerősítése révén lehetséges.

Mai világunkban a legkisebb és legerősebb közösség a család, a legtágabb, de valódi tartalommal és kötőerővel rendelkező közösség pedig a nemzet, melyet a közös leszármazás, az együvé tartozás és a közösen megvallott hit, ami formál és összekovácsol.

A tananyag elsajátításában legyetek szorgalmasak és kitartóak, tiszteljétek tanáraitokat és egymást, munkátokat jellemezze a rend szeretete és a következetesség. Az iskola falain túl is fejlesszétek elméteket, sportolással testeteket. Lelketeket pedig tegyétek nyitottá és befogadóvá, hogy érdeklődők és a világ változásaira nyitott emberekké válhassatok.

Meg vagyok győződve arról, hogy miként az elmúlt közel félezer évben, úgy ma is ez jelenti a megmaradás, a gyarapodás és a jövő útját itt Mezőtúron, a magyar hazában, az egész Kárpát-medencében.

Adja Isten, hogy biztos léptekkel haladjatok és haladjunk mi is ezen az úton!  

***

Dr. Latorcai János beszéde a Mezőtúri Református Kollégium tanévnyitóján hangzott el 2019. szeptember 1-jén. A tanévnyitó ünnepséggel egybekötve átadták az épület felújított dísztermét, könyvtárát és új tornatermét, valamint a  főtér ugyancsak felújított református templomát.