Törvények a hatékony honvédelem érdekében

Új körülményekkel, új biztonsági kihívásokkal, így a migrációval és a terrorveszéllyel is megküzdve kell garantálnunk az ország és állampolgáraink biztonságát.

kdnp.hu - Bartha Szabó József

A  lehető legtöbb emberhez jusson el a szupergyors Internet!

137 járásban már megkezdődött a szupergyors internethálózat kiépítésével kapcsolatos feladatok megoldása, közel 800 ezer minőségi hozzáférés lehetőségét ígérve.

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló tervezet kimondja: a széles sávú hálózatfejlesztést elsősorban közterületeken kell végrehajtani. Ha a fejlesztés megfelel az építésügyre, környezetvédelemre és egyéb követelményekre vonatkozó jogszabályoknak, akkor a közterület tulajdonosa nem tagadhatja meg annak a megvalósítását. Ezzel kapcsolatban világos szabályok, határidők vonatkoznak majd arra, hogy a hálózatfejlesztéssel érintett tulajdonosok hozzájárulását milyen módon, mennyi időn belül lehet kikérni.Pontosítja az eljárás szabályait is, megakadályozva többek közt a rosszhiszemű időhúzást a felek részéről. Jogvita esetén hatékonyabb hatósági eljárást ír elő a törvény. Ha a  felek nem tudnak megállapodni egymással, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak.

A törvényjavaslat célja, hogy Magyarországon a lehető legtöbb emberhez jusson el a szupergyors internet, legalábbis a lehetősége, továbbá az, hogy az országosan kiépült hálózaton a magyar emberek biztonsággal tudják igénybe venni a szolgáltatásokat anélkül, hogy a fogyasztói jogok veszélyben lennének.  (Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.  Szövege: PDF.)

A kereszténydemokraták vezérszónoka hangsúlyozta: messziről látni lehet hogy az online kereskedelemben részt vevő cégek tekintetében nagyon sok a hiányosság, és mivel ez a szektor dinamikusan növekszik, ezért a felhasználók panaszai is dinamikusan növekednek. Fontos törvényjavaslatról van szó, a valóban felmerülő problémákra gyakorlati válaszokat ad.

HOLLIK ISTVÁN (KDNP): - Képviselőtársaim! Teljesen világos, hogy ez a törvényjavaslat két célt tűz ki maga elé. Az egyik az, hogy az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák, amihez nagyon gyorsan kell a szabályokat hozzáigazítani, nemcsak változnak, hanem elképesztő módon növekszenek is. Az online kereskedelemben éves szinten közel 10 százalékos növekedés tapasztalható, forgalma most már meghaladja a 300 milliárd forintot. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az e-kereskedelemmel a fogyasztóvédelmet erősíteni kell. A törvényjavaslat másik célja pedig az, hogy  2018 végére az egész országot lefedő, legalább 30 megabit per szekundum sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra épüljön ki Magyarországon. Ehhez természetesen a piaci szereplőknek segítség kell, a törvényjavaslat ezért az ő fejlesztéseiket segítő módosításokat  is szorgalmaz.

- Nézzük akkor az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi lábának a megerősítését! Az ellenőrzött cégeknél, amelyek online kereskedelemmel foglalkoznak, az utóbbi három évben 80 százalékánál találtak valamilyen hiányosságot. Már ez is egy nagyon sokatmondó adat, de az meg még inkább, hogy az ismételt ellenőrzések, tehát az utóellenőrzések során 63 százalék volt azoknak a cégeknek az aránya, amelyeknél további hiányosságokat tárt fel a vizsgálat. Azt lehet látni tehát, hogy az online kereskedelemben részt vevő cégek tekintetében nagyon sok a hiányosság, és mivel ez a szektor nagyon dinamikusan növekszik, ezért a felhasználók panaszai is nagyon dinamikusan növekedtek. Nagyon sok esetben, miután valamilyen fogyasztói panasz megszületett, a cégeket nem lehetett elérni sem elektronikus módon, sem telefonon, sem más módon. Ezen mindenféleképpen változtatni kell.

- A módosítás arra is vonatkozik, hogy jöjjön létre az a feketelista, amely azoknak a cégeknek a nevét tartalmazza, amelyek súlyos jogsértéseket követtek el, és nagyon sok fogyasztóvédelmi panasz irányult ellenük. A másik, szerintem nagyon fontos módosítás indoka, hogy nem volt visszatartó ereje azoknak a büntetési tételeknek, amelyek az eddigi törvényekben, szabályokban megállapításra kerültek. Valóban, egy 15 ezer és 500 ezer forint közötti büntetés, főként egy olyan nagy, online kereskedelemmel foglalkozó cégnél, ahol több tíz, több száz milliós forgalmat bonyolítanak, egy ilyen mértékű bírság nem fog elrettenteni a további jogsértésektől. Éppen ezért a jogszabály az ismételt jogsértést megállapító döntés alapján az elkövető kkv-t a tervezettnek  megfelelően 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja. T azt lehet látni, hogy a bírságokat ez a javaslat meg kívánja négyszerezni. Én azt gondolom, hogy ennek azért már lehet valamifajta visszatartó ereje.

- A törvényjavaslat fontos része az országot lefedő nagy, 30 megabit per szekundum sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúrának a kiépítésére vonatkozik. Uniós előírás,  amely ezt 2020-ra Magyarország számára is mint kötelezettséget előírja. A kormány által elfogadott „Digitális jólét” program viszont azt mondja, hogy ez ne 2020-ra, hanem már 2018-ra valósuljon meg, - ehhez azonban olyan szabályozásbeli változás szükséges, amely könnyíti a beruházóknak az életét. Itt szerintem a legfontosabb ‑ és csak ezt az egyet említeném ‑ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény X. fejezete, amelynek a módosítása arra épül, hogy az elektronikus hírközlőhálózatok építésére vonatkozó szabályzást közelítse más közművek, tehát a villamosáram- vagy gázközművek építésénél irányadó szabályokhoz, ezzel is gyorsítva a tulajdonosi hozzájárulások megszerzését. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, gyakorlati segítséget tud nyújtani a hálózat fejlesztésére, a hálózat építésére vállalkozó vállalkozások számára, megkönnyíti a  beruházásaikat és fejlesztéseiket.

- Összességében tehát azt tudom mondani: fontos törvényjavaslatról van szó. Felmerülő, valóban felmerülő problémákra gyakorlati válaszokat ad, ezért a KDNP a maga részéről támogatni tudja.

 

Törvények a hatékony honvédelem érdekében

Új körülményekkel, új biztonsági kihívásokkal, így a migrációval és a terrorveszéllyel is megküzdve kell garantálnunk az ország és állampolgáraink biztonságát.

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat számos törvény módosítását tartalmazza:

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosításának célja a Magyar Honvédség személyi állományába tartozó közalkalmazottak jubileumi jutalmának alapjául szolgáló illetmény számításának kiegészítése a honvédelmi ágazati pótlékkal.

- A hadigondozásról szóló törvény módosításának célja az ellátások áttekintése, a rendszeres pénzbeli ellátások 2018. évtől történő egyszeri megemelése, majd az ezt követő évektől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti rendszeres emelése.

- Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló  törvény módosításának célja a különleges jogrend idejére gazdasági anyagi szolgáltatás céljából igénybevételre kijelölt és bejelentésre kötelezett repülőterek honvédelmi funkciójának megóvása.

- A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjainak jogállásáról szóló törvény módosításának célja a kiadmányozási jog átruházásának szabályai körében a honvédelmi és rendvédelmi ágazati sajátosságok megjelenítése.

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény módosítása a honvédelmi szervezet saját halottjává nyilvánított közalkalmazott és a közszolgálat halottjává minősített személy családjáról való gondoskodás keretében az elhunyttal szemben fennálló honvédségi követelések elengedhetőségét biztosítja. - Kiegészíti továbbá a Hvt.-t annak érdekében, hogy a minisztériumi háttérintézmények és központi hivatalok integrációjával összefüggésben a másodfokon eljáró szervek a miniszter által honvédelmi kérdésben kiadott szakhatósági állásfoglalást érintő fellebbezés esetén kötelesek legyenek a miniszter véleményének kikérésére és figyelembe vételére.

- A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárásokkal összefüggésben tartalmazza az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket, emellett a tartalmi dereguláció keretében az önkéntes tartalékos jogviszony típusait is, a hozzá kapcsolt részletszabályokat pedig rendeleti szintre kívánja leszállítani.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításával kapcsolatosan terminológiai pontosítást tartalmaz a katonai szolgálati viszony beszámítására vonatkozóan.

- A honvédek jogállásáról szólótörvény módosításának célja a részletes indokolásban kifejtettek szerint a Magyar Honvédség állományába tartozó elhunytak hozzátartozóiról való gondoskodás területén a kártérítési eljárás, a követelések elengedése és az árvák kiegészítő támogatásának módosítása, a posztumusz előléptetés, kinevezés szabályainak törvényi szinten történő rendezése, valamint a jogalkalmazási tapasztalatok alapján szükségessé vált módosítások, pontosítások átvezetése. (Előterjesztő: honvédelmi miniszter. Szövege: PDF.)

 

A kereszténydemokraták vezérszónoka határozottan állította: a magyar állam az Európát megpróbáló népvándorlás közepette is stabil pont a kontinensen, és ebben a honvédségnek alapvető szerepe van. A honvédelem mindenkor Magyarország biztonságáról,  a családjaink, közösségeink, a magyar emberek védelméről szólt, amelynek érdekében mindent meg kell tennünk, a jogalkotás eszközével is.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): - Tisztelt Ház! Messzemenően egyetértünk azzal a kormányzati törekvéssel, hogy fejleszteni, erősíteni kell a Magyar Honvédséget, és hogy meg kell becsülni a katonákat, akik a közelmúlt válsághelyzetében is bizonyították, hogy tisztességgel helytállnak, becsülettel szolgálják a hazát. A napirenden lévő törvényjavaslat egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról hasonlóképpen a honvédelem ügyét erősítő törekvést támogatja több törvény módosításával. Egyrészt a honvédek, a katonák, másrészt általánosságban a honvédelem területét érintő közfeladatok hatékonyabb, eredményesebb ellátásának céljával, jogalkalmazások során felmerült gyakorlati kérdések tisztázásával.

- Tisztelt Ház! Az Országgyűlés előtt ismertek azok a körülmények, amelyek a honvédelemre különösen nehéz feladatot helyeztek. Az elmúlt évben több mint egymillió migráns érkezett Európába úgy, hogy 400 ezer Magyarországon keresztül vonult át, ez Magyarországnak és Európa-szerte is nehéz feladatot jelentett. Miközben több országban és uniós szinten sem működött megfelelően a biztonsági rendszer, a magyar biztonsági szervek, a magyar katonák és rendőrök példamutatóan helytálltak.

- Tisztelt Ház! A honvédelem ügyének elkötelezettek megbecsülését szolgáló újabb törvénymódosítási javaslatcsomag kilenc törvény tekintetében a hatékonyabb közfeladat-ellátás érdekében szabályozza ‑ többek között ‑ a közalkalmazottak jutalmazására vonatkozó módosítást, a hadigondozási ellátások rendszerszerű rendezését és gyakorlati kérdések tisztázását, a közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalma kérdésében a rendezést, illetve pontosítást. Továbbá törvényi szinten rendezi a Magyar Honvédség állományába tartozó elhunytak hozzátartozóiról való gondoskodás területét érintő több kérdést a szükséges pontosításokkal együtt. Ugyanakkor az előttünk álló törvénymódosítás javaslatot tesz több törvény technikai deregulációjára is. A különleges jogrend kellő mozgásteret és lehetőséget ad arra, hogy a biztonság növelése érdekében honvédelmi funkcióra alkalmas egyes sportcélú létesítmények helyzetét is rendezzük, mint ahogyan szintén a különleges jogrend tesz lehetővé több, a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyhoz kötötten személyi vonatkozású gondoskodási formát, például a honvédségi követelések elengedését érintően az élet által megpróbált családok esetében.

- Tisztelt Ház!  A magyar állam az Európát megpróbáló népvándorlás közepette is stabil pont a kontinensen, és ebben a honvédségnek alapvető szerepe van. A honvédelem mindenkor Magyarország biztonságáról,  a családjaink, közösségeink, a magyar emberek védelméről szólt, amelynek érdekében mindent meg kell tennünk,  a jogalkotás eszközével is. Új körülményekkel, új biztonsági kihívásokkal, így a migrációval és a terrorveszéllyel is megküzdve kell garantálnunk az ország és állampolgáraink biztonságát. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez szükséges törvénymódosításokat támogatandónak tartjuk, ezért a törvényjavaslatot a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója nevében elfogadásra ajánlom.